Hiệu trưởng

Nguyễn Tấn Nghiệp
Nguyễn Tấn Nghiệp

Ngày sinh: 1/1/1965

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Nam
Nguyễn Thanh Nam

Ngày sinh: 27/9/1965

Phó hiệu trưởng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích